KAZ Sushi Bistro    1915 I (eye) Street, NW   Washington, DC 20006   202. 530. 5500